agenda Právního odboru

Náplň činnosti Právního odboru

Agenda právních služeb

Stěžejním úkolem Právního odboru je poskytování právního poradenství vedení města a jeho orgánům, organizačním složkám města a jednotlivým odborům Městského úřadu Orlová, a dále pak zastupování města Orlová v soudních přích před soudy České republiky všech stupňů. Současně Právní odbor zastává funkci garanta právní nezávadnosti smluv uzavíraných mezi městem Orlová a jinými subjekty.

Právní odbor plní úlohu opatrovníka ve správních řízeních vedených Odborem vnitřních věcí a živnostenský úřad, Odborem výstavby a životního prostředí a na žádost státních institucí i v řízeních vedených vůči jejich klientům, u nichž není známo místo pobytu.

Přijímá, eviduje a zajišťuje komplexní řešení stížností, podání a podnětů občanů došlých na Městský úřad Orlová, a to v souladu se zákonem č. 500/2004  Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a interními předpisy Městského úřadu Orlová, a petic dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení § 5 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, a v souladu s Vyhláškou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu, v platném znění, ukládá obcím povinnost vkládat do centrálního registru smlouvy o poskytnutí dotací jakéhokoli druhu smlouvy, z jejichž obsahu vyplývá, že město Orlová poskytuje veřejnou podporu formou subvence úrokových sazeb, půjčky, kapitálové injekce a záruky. O tom, zda se jedná o takovýto typ smlouvy, rozhoduje v pochybnostech Právní odbor, který je současně i garantem hlášení podpor de minimis do centrálního registru.

S platností ode dne 01.09.2017, kdy nabyl účinnosti zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, Právní odbor, na základě pověření vedoucího Městského úřadu Orlová, zastává funkci podpůrného orgánu (viz prezentaci „Zákon o střetu zájmů“)

Agenda vymáhání pohledávek

Zajišťuje vymáhání všech pohledávek po lhůtě splatnosti původně evidovaných jednotlivými odbory Městského úřadu Orlová, včetně pohledávek z pokut, za komunální odpad a pohledávek poplatků ze psů.

Agenda místních poplatků

Nově od 01.01.2018 je součástí Právního odboru agenda místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu, agenda místního poplatku ze psů, ze vstupného a ubytovacích kapacit (viz prezentace „Životní situace“).

Ostatní

Právní odbor dále:

  • administrativně zajišťuje chod Škodní komise zřízené při Městském úřadě Orlová,
  • vede agendu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Orlová,
  • vede agendu Finančního výboru Zastupitelstva města Orlová,
  • vydává potvrzení o bezdlužnosti.

 


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

E-mail:
urad@muor.cz

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30