OZV 5/2000, stanovení koeficientu daně z nemovitostí

5/2000

 

Městský úřad Orlová

 

Obecně závazná vyhlášky č. 5/2000,

stanovení koeficientu daně z nemovitostí

 

Městská rada v Orlové se na svém zasedání dne 14. 7. 2000 usnesla vydat podle § 6 odst. 4, písm. b) a § 11 odst. 3, písm. a ) a b) zákona č. 338/2000 Sb. , o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Článek 1

 

Tato vyhláška upravuje koeficient daně z nemovitostí, stanovený zákonem č. 65/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o dani z nemovitostí) dle počtu obyvatel - v obcích do 50 000 ve výši 2,5.

 

Článek 2

 

Předmětem úpravy koeficientu dle čl. 1 jsou obytné domy1) a ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům, byty a ostatní samostatné nebytové prostory , které jsou evidovány v katastru nemovitostí 2). Pro ostatní stavby a pozemky platí koeficient  2,5.

 

Článek 3

 

V souladu s ustanovením § 11 odst. (3) písm. a) zákona o dani z nemovitostí se u staveb v vymezených v ustanovení článku 2 této vyhlášky snižuje koeficient:

 

(1) o 3 kategorie, tj. na 1,4 pro území Orlová - Lazy.

 

Důvodem snížení koeficientu o 3 kategorie je výrazný vliv důlní činnosti, postupná devastace území a související likvidace základní technické i občanské vybavenosti.

 

(2) o 2 kategorie, tj. na 1,6

 

a) pro území Orlová - Město.

 

Důvodem snížení koeficientu o 2 kategorie je výrazné působení vlivů důlní činnosti, nízká technická vybavenost. Občanská vybavenost je postupně obnovována  a doplňována vznikajícími novými prodejnami v centru starého města.

 

b)  pro území Orlová - Poruba - Pásmo hygienické ochrany ČOV, a to čp.:

     3, 28, 29, 30, 33, 44, 70, 80, 102, 109, 141, 202, 242, 472, 473, 531, 553, 569, 755, 794, 798, 805, 

     806, 807, 838, 1032, 1106, 1132, 1143, 1168.

1)  Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

2)    §2 odst. 1 písm. c) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR, ve znění pozdějších předpisů

 

Důvodem snížení koeficientu v této části města jsou ztížené životní podmínky způsobené provozem čistírny odpadních vod (nepříjemný zápach, hluk, stavební uzávěra).

 

c)   pro území Orlová - Lutyně - oblast Hranečníku, a to čp.:

     73, 120, 163, 171, 267, 410, 486, 493.

 

Důvodem snížení koeficientu je velká vzdálenost od centra města, nezpevněné komunikace, chybějící veřejné osvětlení a občanská vybavenost. Uvedené rodinné domky stojí o samotě.

 

(3) o 1 kategorii, tj. na 2,0

 

a)   pro území Orlová - Poruba (s výjimkou pásma hygienické ochrany ČOV)

 

Důvodem snížení koeficientu v této části města je působení vlivu důlní činnosti a nižší  úroveň občanské vybavenosti. 

 

b)  pro území Orlová - Lutyně - severozápadní část,a to čp.:

     7, 23 až 30, 33, 41, 46, 47, 49, 54, 55, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 83, 92, 93, 94, 100, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 123, 126, 127, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 143, 145, 152, 156, 161, 162, 169, 180, 184, 194, 195, 199, 202, 203, 209, 213, 215, 216, 218, 219, 220, 223, 226, 230, 237, 243, 244, 249, 253, 256, 259, 264, 268, 269, 271, 276, 277, 278, 282, 285, 291, 292, 293, 295, 296, 298, 302, 303, 304, 306, 344, 345, 354, 355, 363, 401,414, 421, 429, 443, 445, 456, 469, 470, 474, 478, 481, 483, 487, 490, 491, 504, 512, 514, 520,533, 541, 543, 546, 547, 550, 564, 590, 602, 608, 616, 622, 665, 666, 676, 686, 979, 983, 985, 992, 1118, 1131, 1149, 1183, 1188, 1296.

 

Důvodem snížení koeficientu o 1 kategorii je zejména velká vzdálenost od centra ,ěsta a chybějící občanská vybavenost.

 

c)   pro území Orlová - Lutyně - ul. Odlehlá, a to čp.:

     361, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 457, 465, 473.

 

Důvodem snížení koeficientu v této části města  je zejména chybějící kanalizace, nezpevněná komunikace, velká vzdálenost k MHD a obchodům.

 

d)  pro území Orlová- Lutyně - za autobusovým nádražím, a to čp.:

     90, 103, 121, 125, 167, 229, 1125.

 

Důvodem snížení koeficientu jsou zejména chybějící vodovodní a kanalizační síť a nezpevněná komunikace.

 

e)   pro území Orlová-Lutyně - oblast Dvě hranice, a to čp.:

     181, 210, 234, 235, 236, 239, 253, 299, 330, 333.

 

Důvodem snížení koeficientu v této oblasti jsou zejména účinky poddolování a neudržovaná komunikace.

 

f)    pro  území Orlová - Lutyně - ul. K Zimovůdce, a to čp.:

    88, 212, 262, 270, 364, 379, 384, 396, 415, 418, 631.

Důvodem snížení koeficientu je zejména velká vzdálenost kMHD a obchodům, neudržovaná komunikace a chybějící veřejné osvětlení.

 

Článek 4

 

Pro ostatní území města platí koeficient ve výši stanovené zákonem o dani z nemovitostí, tj. 2,5.

 

Článek 5

 

Snížení koeficientu ve smyslu článku 2 bude zohledňováno  příslušným správcem daně (Finanční úřad Orlová) při vyměřování daně z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2001.

 

Článek 6

 

Zrušuje se vyhláška města Orlové o slevách na dani z nemovitostí ze dne  23. 6. 1995.

 

Článek  7

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................                                        .................................................

Ing. Bohumír Bobák                                                        PaedDr. Radislav Mojžíšek

starosta                                                                            zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDOUCÍ KANCELÁŘE PŘEDNOSTY

     OKRESNÍHO ÚŘADU KARVINÁ

 

                   Mgr. Eva Mikulková

 

 

 

                                   Karviná dne 14. Července 2000

Čj.:KP-789/2000

Vyřizuje: Langerová /392

 

Vážený pane tajemníku,

 

kancelář přednosty má k návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu daně z nemovitosti tyto připomínky:

 

1         Ve smyslu dosud platného zákona o obcích § 58, odst. 6 se všechny listiny, usnesení a jiná opatření vydaná starostou, radou a jejích orgánů v přenesené působnosti v záhlaví označují“Městský úřad“ (ne Město).

 

2            Zákon o obcích nezná pojem vyhlášky, ale obecně závazná vyhláška.

 

3            V odkazech na zákonná ustanovení, podle kterých se obecně závazná vyhláška vydává, uveďte pro přehlednost jen odkaz na speciální  předpis: „podle § 6 odst. 4 písm. b) a §11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů“. Odkaz na ustanovení zákona  o obcích neuvádět.

 

4            Zrušovací ustanovení doporučujeme formulovat takto:

             

              „Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška vydaná městskou radou dne 23. Června 1995 (popř. uvést evidenční číslo).“  

 

5             Podpisy starosty a zástupce se uvádějí pod sebou

 

 

Připomínky finančního referátu Vám zasíláme v příloze.

 

 

 

 

S pozdravem

 

 

Příloha

 

Vážený pan

Ing. Tadeáš Bijok

tajemník

Městský úřad OrlováPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [35KB]

Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

E-mail:
urad@muor.cz

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30