Elektronická podatelna

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů v rozsahu § 2 odst. 3 vyhláščky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisoivé služby:

1. Adresa elektronické podatelny: posta@muor.cz

Elektronická podatelna je zřízena pro příjem veškerých datových zpráv v elektronické podobě určených pro Městský úřad Orlová.
Elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce).

A. Kontaktní údaje pro příjem datových zpráv na technickém nosiči:

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
735 14 Orlová-Lutyně
Podatelna

Provozní hodiny podatelny
Pondělí, Středa  8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek  8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Polední přestávka 11:30 - 12:30 


B. Podporované technické nosiče dat:

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • USB FLASH (formát PC)

C. Podporované formáty datových zpráv:

 • *.TXT (Obecný text)
 • *.HTML/HTM (Hypertext Markup Language Dokument) - hypertextový dokument
 • *.RTF (Rich Text Format)
 • *.DOC/DOCX (Dokument Microsoft Word)
 • *.XLS/XLSX (Sešit Microsoft Excel)
 • *.PDF (Portable Document Format) - Adobe acrobat
 • *.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • *.GIF (Graphics Interchange Format)
 • *.JPEG/JPG (Joint Photographic Experts Group)
 • *.TIFF/TIF (Tagged Image Format File)
 • *.PNG (Portable Network Graphics)
 • *.DWG (DraWinG File) - AutoCad
 • *.DGN - Bentley MicroStation Format
 • *.MPEG1/MPEG2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • *.MP2/MP3 (MPEG1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • *.Wav (waveform Audio Format)

D. Kvalifikované certifikáty pověřených zaměstnanců:

Sériové číslo Jméno/Název(CN) Platnost od Platnost do

2218139

Pavla Polášková 26.1.2017

15.2.2018


E. Potvrzení doručení datové zprávy:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje odesláním potvrzující datové zprávy, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva je elektronicky podepsána kvalifikovaným certifikátem ePodatelny. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

 • Datová zpráva

Vzor datové zprávy:

Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission
Datum / Date: %date%
Předmět / Subject: %subject%
Identifikátor / Identier: %tick%


F. Postup při zjištění chybného formátu zprávy, infikaci virem:

Datové zprávy, které jsou neúplné, neodpovídají svým formátem stanoveným podmínkám dle písm. C, nebyly doručeny na přenosném technickém nosiči dat dle písm. B, nebo je nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem nebudou podatelnou zpracovány. Pokud lze určit odesílatele takové zprávy, podatelna jej vyrozumí o vadách podání.

V případě, že přijatá datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není předána podatelně ani nijak dále zpracovávána a je trvale odstraněna. Odesílateli v tomto případě nění odeslána potvrzující datová zpráva o přijetí podání.

G. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@muor.cz, případně volejte na tel. č. 596 581 169, odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, podatelna.

H. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání, která podle uvedených právních předpisů musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (První certifikační autorita, a.s., Česká pošta, s.p., eIdentity a.s.):

 • podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů stížnosti podle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 247/2001 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

I. Upozornění:

Velikost všech příloh jednoho elektronického podání nesmí přesáhnout 8MB.

Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:

 • neakreditovaná certifikační autorita
 • obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn
 • prošlá lhůta platnosti certifikátu

Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.

2. Adresa pro běžnou komunikaci s úřadem: e-mailové schránky zaměstnanců úřadu

Kontakty na zaměstnance:    http://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/kontakty/zamestnanci-meu/

Případně na e-mailovou adresu:    urad@muor.cz

E-mail je zřízen pro zasílání dotazů, podnětů, návrhů, nabídek apod..


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

E-mail:
urad@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30