Strategický plán města

Strategický plán rozvoje města Orlová na období 2017-2033

Začátkem ledna roku 2017 byl zahájen projekt s názvem „Orlová a Petřvald – řídíme strategicky a společně“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002958). Cílem projektu je vytvořit nový strategický plán na období 2017-2033, který bude zpracován na základě aktuálních potřeb města a zejména jeho občanů.

Strategický plán rozvoje města Orlová na období 2017-2033 (dále jen „SPRM Orlová“) bude zpracován v souladu s podmínkami a požadavky Operačního programu Zaměstnanost, poskytovatele dotace a legislativy EU a ČR a také s navazujícími strategickými dokumenty, zejména perspektiva školství, Koncepce rozvoje kultury, plán odpadového hospodářství Orlová, Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016-2020, Akční plán prevence kriminality ve městě Orlová na rok 2017, Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Orlová, Územní plán města Orlová a další relevantní koncepce a materiály.

Veřejnou zakázku na zpracování strategického plánu vyhrála odborná firma BDO Advisory s.r.o., se kterou byla v srpnu uzavřena smlouva o dílo.  V současné době je připravována analytická část dokumentu. Do tvorby strategického plánu je zapojena řídící skupina, 4 pracovní skupiny odborníků s 10 členy v každé z nich, veřejnost a orgány města. Každá pracovní skupina se zabývá jednou problémovou oblastí.

Mezi vybrané problémové oblasti patří:

1.    Bezpečnost ve městě

 • sociálně vyloučené lokality

2.    Městská infrastruktura

 • doprava
 • životní prostředí
 • občanská vybavenost a bydlení

3.    Kvalita života ve městě

 • kultura a volnočasové aktivity
 • sport

4.    Město a Lidé

 • příliv a odliv obyvatel
 • sociální služby
 • vnímání a obraz města

Při zpracování SPRM Orlová bude firmou BDO Advisory s.r.o., zajištěn odborný workshop pro 22 osob z řad zaměstnanců a volených zástupců podílejících se na tvorbě strategického plánování a řízení města, který bude zaměřen na problematiku strategického plánování a řízení města v předpokládaném rozsahu 8hodin na účastníka.

Pro komunikaci s veřejností byly vytvořeny samostatné webové stránky strategického plánu rozvoje města Orlová www.lepsi-orlova.cz , kde jsou zveřejňovány informace o průběhu tvorby strategie. Cílem nové strategie města Orlová je stanovit jeho silné a slabé stránky, vytyčit vizi, jaké by mělo město v budoucnu být a hledat možnosti, jak tuto představu naplnit. Na výše uvedených webových stránkách mohou občané města prostřednictvím formuláře posílat své podněty a připomínky určené pro rozvoj města. Kromě sběru podnětů probíhá také dotazníkového šetření a anketa na školách. Vyplněním dotazníků mají občané možnost budoucí vývoj města ovlivnit.

V rámci projektu bude pořízena elektronická úřední deska s informačním kioskem, která bude také sloužit pro komunikací mezi veřejností a úřadem.

Strategický plán rozvoje města Orlová bude členěn na:

 • analytickou část
 • návrhovou a implementační část

V analytické části budou popsány socioekonomické charakteristiky města z pohledu definice území, charakteristiky obyvatelstva, hospodářských indikátorů, městské infrastruktury a vybavenosti, životního prostředí a správy obce.

Východiska pro návrhovou část bude tvořit analýza identifikovaných prioritních os a jím podřízených strategických oblastí, které byly identifikovány Řídící skupinou. Analýza bude realizována prostřednictvím SWOT analýzy strategických oblastí.

Návrhová část SPRM Orlová bude představovat cíle, které budou specifikovány pro každou problémovou oblast zvlášť. Cíle budou následně upřesněny do konkrétních opatření představující kroky, kterými budou definované cíle naplněny. U každého cíle bude stanovena jeho priorita (nízká, střední, vysoká), která bude zjištěná na základě SWOT analýzy.

Implementační část bude představovat Akční plán na období 2017-2021. V Akčním plánu budou pojmenována opatření k realizaci v daném období. U každého opatření bude uveden: název a popis opatření, vazba na cíl, odpovědný subjekt, cílová skupina, termín realizace, odhad nákladů a zdroje financování.

Výstupem bude implementovaný a Zastupitelstvem města schválený Strategický plán rozvoje města Orlová na období 2017-2033. Součástí výše uvedeného strategického plánu bude Akční plán naplňování SPRM Orlová na období 2017-2021 včetně strategie využití a čerpání evropských strukturálních a investičních fondů.Připojené dokumenty:

původní Strategický plán 2008-2030 PDF [80KB]
aktualizace 2015 PDF [543.6KB]

Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

E-mail:
urad@muor.cz

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30